aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/data/sisu/v4/v/version.yml
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* v5 v6: version & changelog (& rakefile), make true on next commitRalph Amissah2014-01-261-5/+0
* v4 v5: version & changelog (& rakefile) [v4 about to be closed]Ralph Amissah2014-01-261-3/+3
* v4 v5: version & changelog (& rakefile)Ralph Amissah2014-01-201-3/+3
* v4 v5: version & changelog (& rakefile)Ralph Amissah2014-01-171-3/+3
* v4 v5: version & changelog (& rakefile)Ralph Amissah2014-01-121-3/+3
* v4 v5: version & changelog (& rakefile)Ralph Amissah2014-01-061-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-12-151-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-12-091-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-12-031-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-12-021-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-11-081-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-11-051-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-11-021-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-10-271-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-10-231-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-10-171-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-10-161-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-09-221-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-09-211-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-09-071-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-09-051-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-281-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-251-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-211-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-081-1/+1
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-081-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-08-011-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-07-301-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-06-251-2/+2
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-06-251-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-06-221-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-06-061-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-05-301-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-05-291-3/+3
* v4 v5: version & changelogRalph Amissah2013-05-191-3/+3
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-05-091-3/+3
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-05-061-3/+3
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-04-111-3/+3
* v4: version & changelog, dates touchedsisu_4.0.19Ralph Amissah2013-04-081-2/+2
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-311-3/+3
* v4: version & changelog, dates touchedsisu_4.0.18Ralph Amissah2013-03-291-2/+2
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-261-3/+3
* v4: version & changelog, dates touchedsisu_4.0.17Ralph Amissah2013-03-251-2/+2
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-201-3/+3
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-181-1/+1
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-181-3/+3
* v4: version & changelog, dates touchedsisu_4.0.14Ralph Amissah2013-03-161-2/+2
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-141-3/+3
* v4: version & changelog, dates touchedsisu_4.0.13Ralph Amissah2013-03-131-2/+2
* v4: version & changelogRalph Amissah2013-03-101-3/+3