Podręcznik Systemów Live

Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wnosząc swój wkład należy jasno określić posiadacza jego praw autorskich i zawrzeć wszelkie stosowane oświadczenie licencjonowania. Należy pamiętać, że aby zmiany były zaakceptowane, wkład musi być licencjonowany na tej samej licencji co reszta dokumentów, a mianowicie, GPL w wersji 3 lub nowszej.

Wkład do projektu, taki jak tłumaczenia i poprawki, są bardzo mile widziane. Każdy może bezpośrednio zaangażować się w repozytoriach, jednak prosimy wysłać większe zmiany do listy mailingowej, aby omówić je w pierwszej kolejności. Patrz rozdział kontakt aby uzyskać więcej informacji.

${projekt} używa Git jako systemu kontroli wersji i zarządzania kodem źródłowym. Jak wyjaśniono w repozytorium Git są dwie główne gałęzie rozwoju: debian i debian-next. Każdy może wprowadzić zmiany do gałęzi debian-next w repozytoriach ive-boot, live-build, live-config, live-images, live-manual i live-tools.

Jednakże istnieją pewne restrykcje. Serwer odrzuci:

●  Non fast-forward pushes.

●  Zmiany wymagające scalenia.

●  Dodawanie lub usuwanie tagów lub gałęzi rozwojowych.

Nawet jeżeli wszystkie zmiany mogą być później zweryfikowane, prosimy abyś używał zdrowego rozsądku i tworzył dobre zmiany opisane dobrym komentarzem.

●  Pisz komentarze do zmian, które składają się z pełnych, sensownych zdań w języku angielskim, począwszy od dużej litery, a kończących się kropką. Zwykle te komentarze zaczynają się od “Fixing/Adding/Removing/Correcting/Translating/...”. (“Naprawianie/Dodawanie/Usuwanie/Korygowanie/Tłumaczenie/ itd. ... ”.)

●  Pisz dobre komenarze do zmian. Pierwsza linia musi być dokładne podsumowanie treści popełnić, która zostanie uwzględniona w liście zmian (ang. changelog). Jeśli musisz zrobić kilka wyjaśnień, napisz je niżej pozostawiając pusty wiersz po pierwszej lini, a następnie kolejny pusty wiersz po każdym akapicie. Linie każdego akapitu nie powinny przekraczać 80 znaków.

_ * Wysyłaj zmiany osobno. To znaczy; nie mieszaj niepowiązanych ze sobą rzeczy w tej samej zmianie. Dodać osobną zmianę dla każdej rzeczy, którą zmieniasz.

Wprowadzanie zmian

W celu wysłania zmian do repozytoriów, należy wykonać następującą procedurę. Tutaj używamy live-manual jako przykładu, więc zastąp go nazwą repozytorium, z którym chcesz pracować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat edycji podręcznika live-manual zobacz: Współtworzenie tego dokumentu.

●  Pobierz publiczny klucz do wprowadzania zmian:

 $ mkdir -p ~/.ssh/keys
 $ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
 $ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org.pub -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org.pub
 $ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live-systems.org* 

●  Dodaj następującą sekcję do twojej konfiguracji klienta openssh:

$ cat >> ~/.ssh/config << EOF
 Host live-systems.org
   Hostname live-systems.org
   User git
   IdentitiesOnly yes
   IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
 EOF 

●  Sprawdź i sklonuj kopię live-manual przez through ssh:

 $ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git
 $ cd live-manual && git checkout debian-next 

●  Upewnij się, że masz ustawionego autora i adres email w konfiguracji Git:

 $ git config user.name "John Doe"
 $ git config user.email john@example.org 

Ważne: Pamiętaj, że powinno się wprowadzać wszelkie zmiany wyłącznie w gałęzi debian-next.

●  Wprowadź zmiany. W tym przykładzie będzie najpierw napisać nowy dział dotyczący stosowania plastrów, a następnie przygotować się do popełnienia dodawanie plików i pisanie popełnienia wiadomość tak:

 $ git commit -a -m "Adding a section on applying patches." 

●  Wyślij poprawki na serwer:

 $ git push 



License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.


SiSU Spine (object numbering & object search) 2022