Manual de Live Systems

Repositoris Git

Repositoris Git

La llista de tots els repositoris del ${project} és a http://live-systems.org/gitweb/. Les URLs git del projecte tenen la forma: protocol://live-systems.org/git/repositori. Per tant, per a clonar live-manual en només lectura, llançar:

 $ git clone git://live-systems.org/git/live-manual.git  

O,

 $ git clone https://live-systems.org/git/live-manual.git  

O,

 $ git clone http://live-systems.org/git/live-manual.git  

Les adreces per a clonar amb permís d'escriptura tenen la forma: git@live-systems.org/repositori.

Així que, de nou, per a clonar live-manual a través de ssh escriure:

 $ git clone git@live-systems.org:live-manual.git  

L'arbre git es compon de diverses branques diferents. Les branques debian i debian-next són particularment notables perquè contenen el treball real que, amb el temps, serà inclòs en cada nova versió.

Després de clonar qualsevol dels repositoris existents, estarem a la branca debian. Això és apropiat per a fer una ullada a l'estat de l'última versió del projecte, però abans de començar a treballar és fonamental canviar a la branca debian-next. Per fer això:

 $ git checkout debian-next  

La branca debian-next, que no sempre és fast-forward, és on es realitzen tots els canvis abans de fusionar-los amb la branca debian. Per fer una analogia, és com un camp de proves. Si s'està treballant en aquesta branca i es necessari fer un pull, s'haurà de fer un git pull --rebase perquè les modificacions locals es guardin mentre s'actualitza des del servidor i llavors els canvis locals es posaran al damunt de tot.

Gestió de múltiples repositoris

Si es té la intenció de clonar diversos repositoris de Live Systems i canviar a la branca debian-next immediatament per a comprovar l'últim codi, escriure un pegat o contribuir amb una traducció, s'ha de saber que el servidor git proporciona un fitxer mrconfig per a facilitar el maneig de múltiples repositoris. Per a utilitzar-lo cal instal·lar el paquet mr i després d'això, fer:

 $  mr bootstrap http://live-systems.org/other/mr/mrconfig  

Aquesta ordre automàticament clonarà i canviarà a la branca debian-next els repositoris de desenvolupament dels paquets debian produïts pel projecte. Aquests inclouen, entre d'altres, el repositori live-images, que conté les configuracions utilitzades per a construir les imatges prefabricades que el projecte publica per a l'ús general. per a obtenir més informació sobre com utilitzar aquest repositori, consultar Clonar una configuració publicada via GitLicense: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


SiSU Spine (object numbering & object search) 2022