Manual de Live Systems

Sobre el ${project}

Sobre el ${project}

Motivació
Què passa amb els sistemes vius actuals

Quan el ${project} va començar, ja hi havia diversos sistemes vius basats en Debian disponibles i que estaven fent una gran feina. Des de la perspectiva de Debian la majoria d'ells tenien un o més dels desavantatges següents:

●  No són projectes de Debian i per tant no tenen suport des de Debian.

●  Es barregen diferents distribucions, per exemple testing i unstable.

●  Només donen suport a i386.

●  Es modifique el comportament i/o l'aparença dels paquets, per a estalviar espai.

●  S'inclouen paquets de fora de l'arxiu de Debian.

●  Inclouen nuclis personalitzats amb pedaços addicionals que no són part de Debian.

●  Són grans i lents a causa de la seva mida i per tant no aptes com a sistemes de rescat.

●  No estan disponibles en diferents formats, per exemple, CD, DVD, memòries USB i imatges netboot.

Per què crear el nostre pròpi sistema viu?

Debian és el sistema operatiu universal: Debian té un sistema viu per a mostrar arreu i per a representar acuradament el sistema Debian amb els següents avantatges:

●  Es tracta d'un subprojecte de Debian.

●  Reflecteix l'estat (actual) d'una distribució.

●  Funciona en tantes arquitectures com és possible.

●  Es tracta només de paquets Debian sense modificacions.

●  No conté paquets que no són a l'arxiu de Debian.

●  S'utilitza un nucli Debian sense alteracions i sense pedaços addicionals.

Filosofia
Només paquets Debian sense modificacions de la secció “main”

Només farem servir els paquets del repositori de Debian de la secció “main”. La secció non-free no és part de Debian i per tant no es pot utilitzar per a les imatges oficials del sistema viu.

No canviarem cap paquet. Cada vegada que hàgim de canviar alguna cosa, ho farem en coordinació amb el mantenidor del paquet a Debian.

Com a excepció, els nostres propis paquets, com ara live-boot, live-build o live-config poden ser utilitzats temporalment des del nostre propi repositori per raons de desenvolupament (per exemple, per a crear instantànies de desenvolupament). Aquests paquets es pujaran a Debian de forma regular.

Paquets del sistema viu sense cap configuració

En aquesta fase no es publicarà o s'instal·larà cap configuració alternativa o d'exemple. Tots els paquets són utilitzats en la seva configuració per defecte, tal com són després d'una instal·lació normal de Debian.

Cada vegada que ens calgui una configuració per defecte diferent, ho farem en coordinació amb el mantenidor del paquet Debian.

S'hi inclou un sistema per a configurar paquets mitjançant debconf que permet instal·lar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una imatge en viu, però per a les imatges en viu prefabricades només utilitzarem una configuració per defecte, a menys que sigui absolutament necessari per a poder treballar en l'entorn en viu. Sempre que sigui possible, preferim adaptar els paquets a l'arxiu de Debian perquè funcionin en un sistema en viu abans que realitzar canvis en la cadena d'eines en viu o en les configuracions de les imatges prefabricades. per a obtenir més informació, veure Visió general de la personalització.

Contacte

●  Llista de correu: El contacte principal del projecte és la llista de correu a https://lists.debian.org/debian-live/. Es pot enviar un correu directament a debian-live@lists.debian.org Els arxius de la llista són a https://lists.debian.org/debian-live/.

●  IRC: Un nombre d'usuaris i desenvolupadors estan presents al canal #debian-live a irc.debian.org (OFTC). Quan es pregunta al IRC, s'ha de tenir paciència esperant una resposta, si no hi ha cap resposta, es pot enviar un correu a la llista.

●  BTS: El{Sistema de seguiment d'errors de Debian}https://www.debian.org/Bugs/ (BTS) conté detalls d'errors notificats per usuaris i desenvolupadors. A cada error se li assigna un número i es manté a l'arxiu fins que es marca com tractat. Per a obtenir més informació, vegeu Informar dels errors.License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.


SiSU Spine (object numbering & object search) 2022